Domů        O nás            Zpravodaj            Informace           Fotogalerie           Kniha návštěv         Odkazy    
 

   Stanovy

   Výroční zprávy

   Naší dárci

      Kde nás najdete

 

 

                                                        

                                           S T A N O V Y

                                   ONKO-AMAZONKY, spolek

 

Článek  I.

Úvodní ustanovení

 

l.    Název:         ONKO-AMAZONKY, spolek

             2.   Sídlo:           Ostrčilova 19/2925, 702 00  Ostrava

 Článek II.

Cíle a činnosti spolku

1.      Posláním spolku je sdružovat osoby s onkologickým onemocněním

2.   K dosažení tohoto poslání si spolek stanoví následující cíle:

a/  napomáhat  zlepšení kvality života onkologických pacientů

b/   pomoc při překonávání osamělosti, zbavení strachu z budoucnosti

c) zlepšení informovanosti veřejnosti o možnostech prevence a léčby nádorových onemocnění

d)   zaměření pozornosti na kvalitu života léčených a vyléčených onkologických  pacientů

                      f)  informační a vzdělávací aktivity.

3.   K naplnění těchto programových cílů využívat:

a/  zkušeností a doporučení Ligy proti rakovině, Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu

b/   spolupráce s ostatními onkologickými organizacemi

c)   naplňování cílů a opatření z komunitního plánu sociálních služeb Ostravy.

 

 

Článek III

Členství

1.      Členem se může stát každá osoba s onkologickým onemocněním, popřípadě s podezřením na toto onemocnění.

2.      Členství ve spolku vzniká dnem přijetí za člena schválením členské přihlášky výborovou schůzí v souladu s těmito stanovami. Všechny osobní údaje jsou chráněny podle zákona o ochraně osobních údajů zákon.č 101/2000 Sb. V platném znění

3.      Členství zaniká:

a)      rezignací,

b)      úmrtím,

c)      nezaplacením členských příspěvků do stanoveného termínu,

d)     vyloučením

e)      zrušením spolku

 Článek III a

 

1.      Spolek může člena vyloučit pro závažné porušení stanov  nebo pokud se po dobu více než  jednoho roku nezúčastní činnosti spolku. §§ 239-242 NOZ

2.      Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen, v návrhu uvede důvody vyloučení. Člen

navrhovaný k vyloučení musí být s důvodem vyloučení seznámen nejméně 15 dnů před jednáním výboru, který bude o vyloučení rozhodovat.

3.      O vyloučení rozhoduje výbor. Rozhodnutí se doručí vyloučenému členovi. Proti rozhodnutí výboru o vyloučení se člen může odvolat do 15 dnů po doručení rozhodnutí ke dni konání členské schůze.

4.      Výbor o rozhodnutích o vyloučení členů informuje členskou schůzi.

 

Článek IV.

Práva a povinnosti člena spolku

1.  Členové spolku jsou povinni dodržovat stanovy

2. Členové jsou povinni platit členské příspěvky ve výši stanovené výroční členskou schůzí

3. Členové jsou oprávněni účastnit se výroční členské schůze, hlasovat o všech návrzích,

    navrhovat kandidáty do výboru

4. Zúčastňovat se veškerého života spolku a podílet se na jeho činnosti,

    vznášet dotazy, podněty a stížnosti

5.Podílet se na všech výhodách, vyplývajících z členství ve spolku

 

6. Členové neručí za případné dluhy spolku

 

 

Článek IV a

Seznam členů

1.Spolek vede seznam členů. V seznamu se uvede jméno a příjmení člena, jeho bydliště,

    datum přijetí za člena, datum a způsob ukončení členství

2.Za vedení seznamu členů odpovídá pověřený člen výboru

3.Seznam je pro členy přístupný v sídle spolku po předchozí dohodě

 

Článek V.

Řídící orgány spolku

1.Orgány spolku jsou:

a) členská schůze, je nejvyšším orgánem spolku

b) výbor

c) předseda

 

 2.   Revizní komise kontroluje soulad hospodaření  s obecně platnými právními předpisy v ČR. Je odpovědná členské schůzi , které podává nejméně jednou ročně revizní zprávu. Členství v revizní komisi je neslučitelné se členstvím ve výboru. Členové revizní komise se mohou zúčastnit schůzí výboru s hlasem poradním. Funkční období revizní komise je totožné s funkčním obdobím výboru.

 

Článek VI.

Členská schůze

   1.Členská schůze je svolávána statutárním orgánem spolku nejméně jedenkrát do roka dle

       § 248, odst.1, NOZ a je nejvyšším orgánem spolku.

                              

  2.Členská schůze:

     a/  projednává  činnost, hodnotí ji  a určuje závazné úkoly pro další období

     b) rozhoduje o změně stanov spolku

   c) schvaluje   rozpočet, hodnotí  jeho čerpání, rozhoduje  o výši členských příspěvků

   d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku

   e) schvaluje roční účetní uzávěrku

   f) schvaluje  rozpočet spolku a plán činnosti na následující kalendářní rok předkládaný výborem

   g) rozhoduje o zrušení spolku

 

3.Členskou schůzi svolává výbor nejméně jednou ročně. Pokud statutární orgán  nesvolá členskou

    schůzi, postupuje se  podle § 248, odst. 2, NOZ

4.Členská schůze je usnášení schopná, je.-li přítomna nadpoloviční většina všech členů

5. Není-li 30 minut po stanoveném začátku jednání členské schůze přítomna nadpoloviční

    většina členů,je po dalších 30 minutách členská schůze usnášení schopná nadpoloviční

    většinou přítomných. Tato členská schůze však nemůže rozhodnout o zrušení spolku.

6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

7. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj

    hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o zrušení spolku je přijato, jestliže

    pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech přítomných členů spolku.

8. Ze zasedání  členské schůze se vyhotoví zápis dle ust. 254 NOZ.

    Zápis obsahuje označení svolavatele, způsob svolání, termín konání, předsedajícího,

    přijatá usnesení, datum vyhotovení zápisu.

 

Článek VII.

Výbor

l. Výbor je výkonným orgánem spolku, má tři členy. Členové výboru jsou voleni členskou

    schůzí na funkční období tří let. Opakovaná volba je možná.

2. Pokud se uvolní místo člena výboru, může výbor kooptovat na uvolněné místo člena, a to do

    doby než bude členskou schůzí zvolen řádný člen.

3. Pokud by počet členů výboru mezi výroční schůzí poklesl pod minimální počet, je předseda

    povinen bez zbytečného prodlení svolat mimořádnou schůzi k volbě nových členů výboru.

4.Výbor zejména:

    a) projednává rozpočet spolku a plán činnosti na následující kalendářní rok předtím, než

        jsou předloženy členské schůzi

    b) schvaluje roční účetní uzávěrku

    c) schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku

    d) vede tuto evidenci členů a je zodpovědný za řádné dodržování směrnice o ochraně osobních          

        údajů, která vychází ze zákona č. 101/2000 Sb. Minimálně 1x ročně upřesňuje evidenci.

    e) Informuje členy o  připravovaných akcích  a dalších  aktivitách ve „Zpravodaji“, který je

        vydáván 4x ročně vždy na začátku každého čtvrtletí, a to v listinné i elektronické

        podobě

    f) aktivně spolupracuje s dalšími spolky, určuje zástupce na akce těchto spolků

       

5. Výbor jedná jako kolektivní orgán

6. Výbor je usnášeníschopný a rozhoduje nadpoloviční většinou členů

7. Výbor  jmenuje předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání výboru.

8. Schází se  zpravidla 1x  za měsíc nejméně však  4x  do  roka

 

 

Článek VIII.

Předseda

 

1.Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda zastupuje spolek navenek samostatně.

 

2.Předseda je oprávněn  přijímat právní závazky spolku a s tím má související právní

   odpovědnost

    - je odpovědný  za vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.

 

3. Předseda připravuje podklady pro jednání výboru.

 

 

Článek IX.

Hospodaření spolku

 

1.Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

 

2.Příjmy spolku jsou zejména:

   a) členské příspěvky

   b) dary, granty, dotace a příspěvky právnických i fyzických osob

 

3.Hospodaření spolku se řídí ročním rozpočtem, který schvaluje členská schůze.

 

4. S movitým a nemovitým majetkem spolku je oprávněn nakládat výbor

 

5.Roční účetní uzávěrka spolku je schvalována výborem

 

 

Článek X.

Zrušení a zánik spolku

 

1. o zániku spolku rozhoduje  členská schůze  dle §247,odst.1.NOZ  - nutná přítomnost     nadpoloviční většiny členů, z nichž   pro zrušení  je  dostačující souhlas   dvoutřetin   přítomných ,zároveň jmenuje likvidátora a rozhodne o naložení s majetkem spolku

 

2.Likvidátor sestaví soupis majetku spolku, který zpřístupní v sídle spolku. O zveřejnění

   seznamu členy spolku vyrozumí.

 

3.Likvidaci zveřejnit v obchodním rejstříku 2x a 14 dnů

 

4.Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členky spolku

 

XI: Ustanovení závěrečná

1. Tento spolek vznikl z původního občanského sdružení a veškerá činnost se řídí ustanoveními NOZ – nového občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. V platném znění ke dni 1.1.2014

 

2.  Stanovy byly projednány na výroční členské schůzi dne 26.března 2015 a schváleny  počtem

    61 hlasů .